Strategisch beleid

Het Strategisch Beleidsplan van de branchevereniging VGVK 2015–2017 vormt de basis van een werkplan met concrete afspraken en doelstellingen.

De speerpunten voor de jaren 2015-2017:

1. Monitoring transitie van AWBZ naar Zvw in 2015; zo nodig interventies richting VWS/NZa/ZN

2. Participeren in het opzetten van het Transformatieproces naar 2016 en daarop volgende jaren:

a. Indicatie stellen/Zorgplan:
Opleiden tot kinderverpleegkundigen; opleiden voor indicatie stellen.
Standaard Zorgplan opstellen (en bijdragen aan opstellen Standaard Hulpbehoeftescan)

b. Kwaliteit:
Gepaste zorg(paden)
Ontwikkelen van kwaliteitscriteria (waaronder Cliënttevredenheid). Participeren in ontwikkelen van voor IKZ toepasbare Prestatie-indicatoren.
Opleiding/ Scholing medewerkers
E-overdracht

c. Passende Bekostiging:
Juiste prestaties
Juiste vergoeding / kostprijscalculaties

3. Monitoring Transformatie 2016 en 2017; zo nodig interventies richting VWS/NZa/ZN/ZINL

4. Communicatie binnen de VGVK en PR naar buiten.

 

MENU