Trends en ontwikkelingen

De afgelopen jaren is het zorgstelsel in Nederland veranderd. Een terugtrekkende overheid, meer nadruk op zelfredzaamheid en mantelzorg en meer marktwerking. De ontwikkelingen in de zorg zijn gericht op meer samenwerking en afstemming, de zogenoemde ketenzorg.  

Deze veranderingen in de zorg, de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) genoemd, hebben partijen de kans gegeven om de zorg voor (ernstig) zieke kinderen in Nederland anders en beter in te richten. Deze kans heeft  VGVK, naast andere betrokken partijen, met beide handen aangegrepen. 

In 2014  is het rapport‚ Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ gepubliceerd door Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting Pal, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), V&VN Kinderverpleegkunde, Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalings- ondersteuning (VSCA) en de Kwaliteitsgroep Kinderthuiszorgorganisaties Nederland (KKN).

Het rapport beschrijft een integrale aanpak om te komen tot gezonde zorg waarbij het kind en het gezin centraal staan en waarbij tegelijkertijd doelmatigheid en (financiële) duurzaamheid bestaan. Hiertoe wordt in het rapport het ‘Medische Kindzorgsysteem’ geïntroduceerd en uiteengezet. 

Eén van de doelen van het MKS is, dat alle betrokken professionals samenwerken in hetzelfde zorgplan, ongeacht het kinderleefdomein waarop zij werkzaam zijn waardoor de verschillende kinderleefdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid) met elkaar worden verbonden.

Partijen hebben de ambitie om het Medische Kindzorgsysteem in 2016 volledig te hebben uitgewerkt en te hebben geïmplementeerd.

MENU